Programa d'Identificació i Caracterització d'Empreses Innovadores de la Comunitat Valenciana (PICEI)

INFORME DE RESULTATS DEL PICEI 2019

El present informe sintetitza els resultats més rellevants obtinguts de l'enquesta realitzada a empreses i entitats instal·lades en els cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana. Aquest estudi ha sigut desenvolupat en 2019 per les cinc entitats gestores de l'àrea empresarial dels respectius parcs científics, sota la coordinació de la Fundació Parc Científic Universitat de València. Aquest estudi d'investigació s'inscriu en el marc de la primera edició del Programa d'Identificació i Caracterització d'Empreses Innovadores de la Comunitat Valenciana (PICEI), que ha comptat amb finançament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

En concret, les conclusions que ací publiquem són resultat del qüestionari emplenat per les empreses a través d'Internet, proporcionant-los suport tant de manera telefònica com presencial, a fi de solucionar els possibles dubtes durant el procés. S'han afegit anàlisis estadístiques multivariades per a aprofundir més en la relació entre les variables objecte d'estudi

Els objectius del PICEI són:
 • Conèixer millor les característiques de les empreses/entitats allotjades.
 • Identificar casos d'èxit, i també les millors pràctiques empresarials.
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització, el màrqueting, etc.
 • Propiciar el diàleg i el contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial: administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general.
 • Millorar la visibilitat i el coneixement de les empreses/entitats situades al Parc en el seu entorn.
 • Impulsar el creixement empresarial de les empreses/entitats allotjades al Parc.
Objetivos encuesta
Consultar informe complet:VEURE PDF

QUADRE DE COMANDAMENT

Conclusions

Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta elaborada pel PICEI en 2019, a la qual van contestar 142 de 254 empreses innovadores de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (en referència al resultat econòmic de 2018):

Tipologia i edat

 • El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) és el parc científic amb més empreses participants en aquest programa (35,6%). A continuació, trobem el Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (24,8%). Li segueixen Espaitec – Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (20,1%), Ciutat Politècnica de la Innovació (12,8%) i Parc Científic d'Alacant (6,7%).
 • Prop del 50% de les empreses es troben agrupades en dues àrees d'activitat: 'Recerca i desenvolupament' (24,3%) i 'Programació, Consultoria i Altres Activitats relacionades amb la Informàtica' (23,5%).
 • El 83% de les empreses/entitats són societats mercantils (societats de responsabilitat limitada o societats anònimes).
 • El 47,8% de les empreses té una antiguitat de 4 anys o menys, les quals podrien considerar-se startups (segons European Startup Monitor) i un 47% té entre 5 i 24 anys.
 • Pel que respecta a l'any d'incorporació, prop del 65,7% s'han instal·lat en aquests ecosistemes d'innovació de les universitats valencianes en els últims 4 anys. El 13,2% correspon a les empreses més longeves, que es van instal·lar fa més de 8 anys.

 

 

Xifra de negoci

 • El valor mitjà de la xifra d'actiu i passiu de les empreses l'any 2018 supera el milió d'euros (1.111.891,25 euros). No obstant això, s'ha de subratllar l'elevada dispersió d'aquesta variable, amb una desviació típica superior als 2 milions d'euros, que reflecteix l'extraordinària varietat d'empreses presents als Parcs Científics de la Comunitat Valenciana. El segment d'empreses que ingressen entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari (41,9%).
 • L'import net de la xifra de negoci generat per les empreses situades als Parcs Científics de la Comunitat Valenciana -sense tindre en compte les tres empreses amb major volum de negoci- ascendeix per a l'any 2018 als 84,62 milions d'euros. El valor mitjà per empresa és de 909.880,02 euros; si bé observem una desviació estàndard superior als 2 milions d'euros.

 

 

L'equip

 • El 83,1% de les empreses tenen menys de 10 treballadors/es (microempreses o startups), el 14,1% tenen entre 10 i 50 treballadors/as (xicotetes empreses) i el 2,8% entre 50 i 250 treballadors/es. El nombre total d'empleats ascendeix a 931 professionals.
 • El 74,1% dels empleats té un contracte de tipus indefinit quant a la seua duració.
 • Quant a la qualificació universitària de les persones contractades per les empreses del PCUV, el 79,2% té estudis universitaris superiors, d'els/les que el 18,5% té el doctorat.
 • Respecte a la distribució per gènere de les ocupacions directes generades, en l'exercici 2018 el 33% són dones.

 

 

Independents de grups empresarials

 • La major part de les empreses instal·lades als Parcs Científics de la Comunitat Valenciana, el 83,9%, no pertany a cap grup empresarial. De les 22 empreses que formen part d'un grup, 15 d'elles compten amb la seu central a Espanya, 3 als Estats Units, 2 al Regne Unit i una a Itàlia i el Japó, respectivament.

 

 

Innovació i propietat intel·lectual i industrial

 • El 36,7% de les empreses destinen més del 50% del seu pressupost a Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) i el 73,5% de les empreses enquestades han realitzat activitats internes d'I+D+i en el període 2017-2018.
 • El 68,1% dels tipus de protecció de les propietats intel·lectuals de les empreses dels Parcs Científics de la Comunitat Valenciana són patents, on s'acumulen 138 patents sol·licitades, 128 concedides, 99 en explotació i 2 venudes.
 • El 56,7% de les empreses ha declarat haver introduït innovacions de producte (béns i serveis) en l'últim curs i el 83,3% va millorar algun dels seus processos de negoci en el període 2017-2018. El 54,7% declara que les millores en processos de negoci implementades durant el curs anterior van tindre un impacte positiu en la seua activitat.
 • El 35,3% utilitza metodologies Agile en els seus processos de treball.

con el apoyo de