Pla d’igualtat

La Fundació Parc Científic de la Universitat de València té el propòsit de ser una organització lliure de desigualtats i respectuosa amb les normes i recomanacions comunitàries, estatals i autonòmiques que tenen per objectiu comú “lluitar contra la discriminació en totes les seues manifestacions i fer que la igualtat entre dones i homes siga efectiva”.

Fins ara, l’FPCUV havia pres mesures adreçades a complir l’obligatorietat de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral establerta en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. No obstant això, per una qüestió de principis i de compromís per aconseguir la igualtat real en el si de l’organització, la direcció de l’FPCUV ha decidit elaborar i implantar de forma voluntària un pla d’igualtat.

Prèviament a l’elaboració del pla d’igualtat es va fer un diagnòstic de la situació de partida. Els seus resultats van permetre concloure que l’FPCUV aplica el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

Amb la finalitat de consolidar aquesta situació, el pla d’igualtat de l’FPCUV incorpora un conjunt ordenat de mesures orientades a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats d’homes i dones a l’empresa i a impedir qualsevol discriminació per raó de sexe. Així mateix, amb aquest pla d’igualtat, l’organització espera millorar l’ambient de treball i les relacions laborals, la satisfacció personal de la plantilla, la seua qualitat de vida i la salut laboral.

 

SEGELL '*FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS'

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones ha concedit a la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) el segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’, el reconeixement que la Generalitat atorga a les empreses de la Comunitat Valenciana que destaquen per l'aplicació de polítiques d'igualtat i que han obtingut el visat dels seus plans d'igualtat.

 

Aquest reconeixement, la validesa del qual s'estén des de l'1 de febrer de 2018 al 31 de gener de 2021, suposa el compliment d'obligacions, com és la configuració d'un Comité d'Igualtat, que haurà d'estar format per una composició paritària en número i gènere. Així mateix, aquest segell serà valorat a l'efecte d'obtindre subvencions públiques en les bases reguladores de les quals es tinga en consideració l'efectiva consecució de la igualtat en l'entitat.

Un dels aspectes més destacats de la implantació de plans d'igualtat en les empreses i entitats és el fet d'aconseguir incrementar la satisfacció dels seus equips així com desenvolupar el seu ple potencial humà. Per aquest motiu, la FPCUV actuarà proactivament animant a les empreses instal·lades en el Parc Científic de la Universitat de València a definir les seues polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a través de l'aprovació de plans d'igualtat.

El Pla d'Igualtat de la FPCUV comprén les següents àrees, en les quals es té en compte les mesures que la fundació ja té implantades i altres noves a desenvolupar en el període 2018-2021.

 

Consulta el pla d’igualtat