Pla d’igualtat

La Fundació Parc Científic de la Universitat de València té el propòsit de ser una organització lliure de desigualtats i respectuosa amb les normes i recomanacions comunitàries, estatals i autonòmiques que tenen per objectiu comú “lluitar contra la discriminació en totes les seues manifestacions i fer que la igualtat entre dones i homes siga efectiva”.

Fins ara, l’FPCUV havia pres mesures adreçades a complir l’obligatorietat de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral establerta en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. No obstant això, per una qüestió de principis i de compromís per aconseguir la igualtat real en el si de l’organització, la direcció de l’FPCUV ha decidit elaborar i implantar de forma voluntària un pla d’igualtat.

Prèviament a l’elaboració del pla d’igualtat es va fer un diagnòstic de la situació de partida. Els seus resultats van permetre concloure que l’FPCUV aplica el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

Amb la finalitat de consolidar aquesta situació, el pla d’igualtat de l’FPCUV incorpora un conjunt ordenat de mesures orientades a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats d’homes i dones a l’empresa i a impedir qualsevol discriminació per raó de sexe.

Així mateix, amb aquest pla d’igualtat, l’organització espera millorar l’ambient de treball i les relacions laborals, la satisfacció personal de la plantilla, la seua qualitat de vida i la salut laboral.

Per a cadascuna d’aquestes àrees es defineixen objectius i es descriuen les accions previstes per aconseguir-los, tenint en compte les mesures que l’FPCUV ja té implantades i les noves mesures a desenvolupar amb el pla d’igualtat.

 

Consulta el pla d’igualtat