Menú Portal

Processos de selecció de personal

En aquest moment no hi ha obert cap procés de selecció de personal.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, li informem que les dades de caràcter personal i informació que ens facilite, serà tractada per la Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana, en qualitat de responsable de tractament, als únics efectes de gestionar el procés de selecció i establir la vinculació laboral que si escau procedisca, no tenint intenció de cedir les seues dades a un tercer excepte obligació legal.

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat enviant una sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I. mitjançant enviament postal dirigit a Fundació Parc Científic Universitat de València-LOPD, C/ Catedràtic Agustín *Escardino, número 9, 46980 de Paterna, València (Espanya), en la recepció del Parc Científic, en aquesta mateixa adreça, o a través del correu electrònic lopd.fpcuv@fundacions.uv.es.

Pot accedir a informació addicional a través de la pàgina web https://www.pcuv.es/es/politica-privacidad