HomeServeis› R+D subcontractada i col·laborativa

R+D subcontractada i col·laborativa

La OTRI (Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació) de la Universitat de València, creada en 1989, és l´instrument del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, que potència la cooperació i les relacions entre els departaments e instituts d'investigació de la Universitat i les empreses i institucions del seu voltant, en relació a investigació i prestació de serveis tècnics d'alt valor afegit.

Com a estructura intermèdia entre la universitat i la societat, l’OTRI s’esforça a promoure i catalitzar les relacions eficaces d’intercanvi de coneixement aplicat a les necessitats de la societat industrial, social i de serveis, i en facilita la transferència. Aquests objectius es concreten en les funcions següents:

  • Fomentar la participació de la comunitat universitària en projectes de R+D.
  • Estructurar i difondre el banc de dades de coneixements, capacitats i oferta tecnològica de la Universitat de València.
  • Identificar els resultats transferibles generats pels grups d’investigació i avaluar-ne el potencial de transferència.
  • Facilitar i disposar els mecanismes adequats per a la transferència d’aquests resultats a les empreses.
  • Valorar, protegir i gestionar la propietat intel·lectual i industrial generada per la Universitat i difondre-la i traslladar-la a les organitzacions.
  • Canalitzar la negociació i la gestió dels contractes d’investigació, assistència tècnica, assessoria, llicència de patents, etc., entre els seus grups d’investigació i les empreses.
  • Informar sobre els programes de suport a la R+D promoguts per l’administració (regional, nacional i europea), facilitar tècnicament l’elaboració dels projectes i els seus pressupostos, i gestionar-ne la tramitació.
  • Promoure i assessorar la creació de noves estructures de R+D, com les empreses derivades (spin-offs) de base tecnològica, les plataformes tecnològiques i les unitats mixtes d’investigació.
  • Prestar serveis de valor afegit a les activitats de transferència que es desenvolupen en el marc del Parc Científic de la Universitat de València.