Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 1: Impuls de la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa

1.1. ACCIÓ TRANSFERBOOST

Estímul de l’oferta tecnològica, identificació d’oportunitats, promoció de talent, activació i acompanyament de projectes concrets d’investigació aplicada entre investigadors de la Red de Parques Científicos de la Comunidadt Valenciana (RePCV) i empreses. S’executarà a través d’interaccions orientades segons necessitats i reptes específics identificats amb les empreses (dinàmiques pull) i a partir del coneixement aplicable disponible en les universitats (dinàmiques push). Es combinaran accions genèriques d’estímul de projectes innovadors com accions específiques en àrees de prioritat estratègica regional/global com agroalimentació, automoció i mobilitat sostenible, economia circular, salut, tecnologies habilitadores, emergències i hàbitat sostenible, i perseguint sempre un palanquejament en el sistema d’ajudes públiques a la innovació empresarial, amb un èmfasi especial en el finançament de la UE, nacional i autonòmic.

 

1.1.1. Programa Innotransfer

D’una manera conjunta per part dels cinc parcs científics de la Comunitat Valenciana i amb la coordinació metodològica de la Ciutat Politècnica de la Innovació, s’ha desenvolupat aquesta iniciativa com a resposta a les conclusions definides pels comitès estratègics d’innovació especialitzada (CEIE) de l’AVI. Els CEIE conclouen que són necessàries eines i accions com: suport als projectes d’R+D+I col·laboratius, diàlegs tecnològics ciència-empresa, concursos per a empreses emergents que exploten solucions, ajudes a projectes col·laboratius, accions de difusió. En definitiva, accions que estimulen la connexió real entre coneixement i reptes per a aconseguir que les solucions identificades puguen desenvolupar-se. Aquesta activitat pretén contribuir a estimular la interacció entre tots els agents proveïdors de les solucions de la Comunitat Valenciana i les empreses de la Comunitat Valenciana que les poden portar al mercat.

Individualment per part de la FPCUV, actuant sobre coneixement i resultats d’investigació de la UV i el PCUV, es persegueix estimular la seua transferència al teixit productiu, connectant reptes i problemes en la part empresa amb propostes i solucions en la part UV que puguen convertir-se en contractes de transferència.

En particular, l’FPCUV ha coordinat i desenvolupat les activitats del projecte INNOTRANSFER referent al sector AGROALIMENTACIÓ en les quals s'ha posat en contacte a actors de l'ecosistema innovador valencià i s'ha creat una plataforma per a l'encreuament de reptes i propostes de solució -oportunitats d'innovació- d'accés públic i de senzill maneig, una acció que s'ha materialitzat en l'organització de cinc esdeveniments presencials:

Nous Aliments: Innovació per a una Alimentació Sostenible i Saludable

Tecnologies avançades per a una agricultura 4.0

Economia Circular: Valorització de Residus Agroalimentaris

Innovació en el control de plagues agrícoles

Innovació per a la gestió de l'aigua en agroalimentació

 

1.1.2. Programa Smart Park

SMART PARK: configuració del Parc Científic a manera de living-lab on avaluar la implantació de solucions innovadores d'acord amb els reptes prioritaris de la Comunitat Valenciana identificats pels CEIE (eficiència energètica i sostenibilitat). (FPCUV).

Repte 1: Optimització del comportament real dels edificis i habitatges per a millorar el seu rendiment i manteniment, la seua interoperabilitat i/o la seua adaptabilitat. Ampliació de la xarxa d'elements de monitoratge i control energètics en subsectors del PCUV. Disseny i posada en marxa de quadres de comandament per a l'accés en temps real dels consums dels diferents perfils d'usuaris.

Repte 3: Edificis de consum energètic quasi nul. Desenvolupament i implementació de sistemes personalitzats en l'ús de fonts d'energia renovables, tant a nivell individual com col·lectiu destinades a augmentar l'autoconsum. Instal·lació de parc solar fotovoltaica en el PCUV a partir dels resultats dels pilots desenvolupats en 2020-2021. Escalat de parc solar fotovoltaic en marquesines pàrquing PCUV.

Repte 4: Sistemes de gestió de la mobilitat urbana i interurbana. Objectiu: identificació de solucions de mobilitat innovadores per a facilitar la mobilitat interurbana i la connexió de les ciutats amb les seues àrees industrials i metropolitanes. Prova de concepte d'una plataforma de ludificació per a la promoció del transport públic i la bicicleta entre els usuaris PCUV.

Vídeo explicatiu

 

1.2. ACCIÓ INNOMAP

Mapatge i caracterització del teixit empresarial innovador en l’entorn dels parcs científics i les seues àrees d’influència extensible a la Comunitat Valenciana. Es persegueix un millor coneixement dels factors impulsors i limitants de la innovació i el seu impacte. El treball desenvolupat, i el seu seguiment i manteniment al llarg del temps, permetrà ampliar el conjunt d’empreses objectiu dels punts anteriors i orientar millor la interacció entre universitat i empresa mitjançant el coneixement i la tecnologia.

 

1.2.2. Programa PICEI 2022

L'objectiu de línia d'actuació ha sigut desenvolupar la quarta edició del PROGRAMA DE CARACTERITZACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES PER A IMPULSAR LA SEUA PROJECCIÓ (PICEI 2022), prenent com a referència la metodologia i know-how desenvolupats per la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) i la recent coordinació i execució, al costat de la resta de parcs científics de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV), de les tres primeres edicions desenvolupades en 2019, 2020 i 2021.

Aquests són els principals resultats del Programa en 2022, al qual van contestar 938 sobre una població aproximada de 5.000 empreses de la Comunitat Valenciana (autònoms exclosos) que pertanyen a sectors d'activitat potencialment innovadors: Indústria, Construcció i Serveis (serveis d'informació, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats administratives i serveis auxiliars i activitats sanitàries i artístiques) que compten amb un empleat o més i en referència al resultat econòmic de 2021:

  • Així doncs, de les 938 empreses participants, un 40,6% centra les seues activitats en el sector Serveis (activitats professionals, científiques i tècniques 23,7%, sanitàries 10,3% i d'informació i comunicacions 4,3%). Un 31,9% pertanyen al sector de la Construcció, mentre que el 27,5% restant al de la Indústria, manufacturera principalment (25,2%).

  • Pel que fa referència a la grandària d'aquestes empreses segons el nombre d'empleats, el 86,1% es poden considerar microempreses, ja que tenen menys de 10 treballadors, concretament un 76,8% té d'1 a 5 empleats i un 9,3% de 6 a 9 empleats.

  • Quant a la xifra de negoci es refereix, el 67,9% va declarar en l'exercici 2021 una xifra no superior als 500.000 €, concretament un 28,3% factura menys de 100.000 € i un 39,6% entre 100.00 i 500.000 €. Un 10% de les empreses informen d'una facturació entre 500.000 a 1.000.000 €. Una facturació superior al milió d'euros és assenyalada pel 11,4% de les empreses.

  • Per part seua, només el 8,1% declara formar part d'un grup d'empreses (nacional majoritàriament 6,9%) i un 18,4% afirma haver realitzat vendes i/o prestacions de serveis a altres països durant l'any passat 2021.

  • Quant a la seua ubicació, la meitat de les empreses 50,4% se situen a la província de València, mentre que el 37,8% ho està en la d'Alacant i el 11,8% restant en la de Castelló.

  • Pel que respecta a l'antiguitat, el 34,1% va iniciar la seua activitat en els últims 10 anys, mentre que el 30,2% ho va fer en el període comprés entre els anys 2001 i 2010.

  • La Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.) és la forma jurídica més estesa, ja que 7 de cada 10 empreses (71,0%) tenen aqueixa personalitat jurídica.

Quant a l'estat d'execució del projecte, s'ha realitzat íntegrament.

Més informació en la pàgina Web del Programa:
Informe de resultats del PICEI

 

1.2.2. Programa INNPRESA

El Projecte INNpresa; Observatori d'innovació en l'empresa té com a objectiu identificar a un grup d'empreses valencianes que es caracteritzen per combinar un alt nivell d'innovació i competitivitat amb la capacitat de créixer a un ritme superior a la mitjana d'empreses dels seus respectius sectors, i així avançar en el coneixement de les empreses valencianes més innovadores per a identificar, aprendre i posar en valor els seus millors pràctiques.
 
La finalitat principal del projecte ha sigut analitzar per què innoven i com innoven les empreses valencianes que innoven amb èxit, i configurar un document gràfic i suggestiu a través del qual generalitzar l'aplicació de les bones pràctiques identificades.

El resultat d'aquest projecte ha sigut l'informe Projecte INNpresa; Observatori d'Innovació en l'Empresa. Innovant a la Comunitat Valenciana”. Aquest informe identifica les bones pràctiques en les quals es basen les empreses valencianes que innoven amb èxit. Això permet elaborar un full de ruta per a activar un canvi qualitatiu i quantitatiu en altres empreses de la nostra economia i altres organitzacions de la nostra societat, impulsant la cultura de la innovació com un factor rellevant per a afrontar nous reptes.

Descàrrega ací l'informe del Projecte INNpresa; Observatori d'Innovació en l'Empresa. Innovant a la Comunitat Valenciana