Menú Portal

Representació sindical i crèdit horari

Òrgan de representació

Representants a triar

CCOO

Delegat/ada de personal 1 1

 

 

 Total de crèdit horari: 180 hores anuals