Accessos preferents a organismes de la universitat

El Parc Científic treballa per afavorir la generació de coneixement en diverses àrees a partir de la integració d’interessos científics, acadèmics, tecnològics i industrials. La finalitat última és transferir la tecnologia a les empreses a fi de satisfer les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, entre altres serveis, posa a la disposició de les empreses i entitats un accés preferent als diversos organismes pertanyents a la Universitat de València. En concret, proporciona:

 • Accés preferent als recursos cientificotecnològics de la UVEG a través del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
 • Transferència de resultats d’investigació mitjançant accés i col·laboració amb el Servei d’Investigació i Innovació
 • Ocupació i atracció de talent en col·laboració amb l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL)
 • Formació per emprenedoria a través de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT)
Accessos preferents a organismes de la universitat

ACCÉS PREFERENT ALS RECURSOS CIENTIFICOTECNOLÒGICS DE LA UVEG

UV

Les empreses i entitats instal·lades al PCUV disposen d’accés preferent als recursos cientificotecnològics de la Universitat de València a través del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), un servei general de recursos tecnològics la finalitat del qual és proporcionar suport centralitzat i integral a la investigació de la comunitat universitària i a les empreses i institucions públiques i privades.

Està organitzat en 14 seccions, que inclouen serveis cientificotècnics relacionats amb diferents àrees d’investigació, la sanitat i la indústria. Aquests són: ressonància magnètica nuclear, raigs X, espectrometria de masses, espectroscòpia atòmica, microscòpia òptica i electrònica, genòmica, proteòmica, bioinformàtica, taller de vidre bufat, cultius cel·lulars, planta d’aquaris, producció animal, hivernacles i radioactivitat ambiental.

Les seues finalitats són, entre d’altres, resoldre problemes relatius a la caracterització i l’anàlisi de matèries primeres; determinació estructural de substàncies i compostos orgànics i inorgànics; estudis morfològics de tota classe de materials inorgànics i biològics, mitjançant tècniques de microscòpia confocal; avaluació de l’impacte mediambiental; determinació d’índexs a/B total en l’aire, aigua, sòls i sediments; seqüenciació d’àcids nucleics; anàlisi de productes agroalimentaris; detecció de material transgènic; diagnòstic de malalties hereditàries; identificació de gens en millora d’animals i vegetals; i proves genètiques forenses.

MÉS INFORMACIÓ

TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS DE RECERCA

UV

Aquest Servei Central actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, i de la Comissió d’Investigació, i realitza les funcions d’assessorament, informació, difusió, foment, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuacions a l’àrea de la investigació i la transferència dels coneixements i els resultats generats a la societat.

El Servei d’Investigació s’organitza internament en sis seccions:

 • R+D+I contractada. Dedicada, principalment, a la gestió de l’R+D+I i activitats connexes realitzades sota l’empara de l’art. 83 de la LOU. Inclou la negociació, redacció, revisió, facturació i seguiment juridicoadministratiu d’activitats d’R+D+I contractada i negocis jurídics relacionats.
 • Recursos i programes de suport d’R+D+I. Encarregada de la gestió de convocatòries de capital humà per a investigació i mobilitat de personal d’R+D+I, justificació i seguiment economicoadministratiu de les subvencions d’R+D+I en matèria de personal i mobilitat, el disseny i la gestió de convocatòries del programa propi de foment de l’R+D+I i l’avaluació de l’activitat d’R+D+I.
 • R+D+I internacional. Dedicada a promoure i gestionar la participació dels investigadors de la Universitat de València en les diferents iniciatives d’R+D+I europees (Horizon 2020, COST, LIFE, etc.) i, en general, de caràcter internacional, a través de les diverses fonts de finançament disponibles. També du a terme accions de promoció i de dinamització per a la participació en programes internacionals de recerca considerats estratègics per a la Universitat.
 • R+D+I subvencionada. S’ocupa de la gestió de projectes d’R+D+I i activitats afins col·laboratives publicoprivades, així com de la promoció de la participació en projectes i iniciatives d’R+D+I nacional i autonòmica i de la justificació i del seguiment economicoadministratiu de les activitats d’R+D+I.
 • Innovació, valorització i emprenedoria. Es dedica, principalment, a la valorització de les capacitats i dels resultats de la investigació per a la seua efectiva transferència al teixit productiu, bé a través de la seva llicència a empreses i altres entitats, bé mitjançant la creació d’empreses de base tecnològica (EBT). Així mateix, aquesta secció s’ocupa de la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat investigadora, la gestió del programa propi d’ajudes de la Universitat en la part dedicada a la valorització i transferència de tecnologia i la gestió de les iniciatives desenvolupades en el marc del programa Empren+ de la Universitat de València per a la dinamització de la cultura emprenedora i de cooperació en R+D+I.
 • Control financer, auditoria i fons estructurals d’R+D+I. Dedicada al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats d’R+D+I contractada, la gestió d’auditories i la sol·licitud, el seguiment i la justificació d’infraestructures i de fons estructurals d’R+D+I.
MÉS INFORMACIÓ

OCUPACIÓ I ATRACCIÓ DE TALENT

OPAL

L’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la Universitat de València té com a objectiu principal potenciar l’ocupabilitat i la inserció laboral.

Encara que, prioritàriament, l’OPAL ofereix els seus serveis a estudiants i titulats de la Universitat de València, també disposa d’una completa gamma de serveis adreçats a empreses i entitats, als quals tenen accés preferent les associades al PCUV.

Entre els serveis per a empreses es destaquen:

 • Àrea d’Ocupació de l’OPAL: serveis gratuïts mitjançant els quals les empreses i altres entitats poden cobrir ràpidament les demandes de personal qualificat a través de diverses iniciatives com ara la borsa de treball o els fòrums d’ocupació.
 • Àrea de Formació de l’OPAL: brinda a les empreses la possibilitat de contribuir i millorar la formació i l’experiència dels estudiants universitaris a través del programa de formació a la carta.
 • Borsa de Treball: base de dades en actualització constant d’estudiants i titulats que han cursat o cursen els seus estudis a la Universitat de València i estiguen en procés de cerca i/o millora de treball.
MÉS INFORMACIÓ

FORMACIÓ PER EMPRENEDORIA

ADEIT

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) fa de punt de trobada entre la Universitat de València i les empreses, a través de diferents serveis:

 • Àrea d’Ocupació: les empreses i entitats poden rebre titulats i titulades amb beques de formació professional pràctica durant un període de sis mesos a dos anys.
 • Formació a la carta per a empreses: vol contribuir a la millora de la competitivitat i innovació de la teua empresa o entitat. Es basa en la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de València.
 • Aprenentatge en línia (e-learning): mitjançant el servei d’aprenentatge en línia, les empreses i entitats es poden servir de l’Aula Virtual de l’ADEIT per organitzar els seus cursos de formació en línia.
 • Celebració de congressos, seminaris i jornades: com a professional o empresari pots assistir als congressos, seminaris, jornades i altres activitats que tenen lloc a la seu de l’ADEIT. Personalitats importants de l’àmbit social, de la innovació o de l’economia en són els protagonistes principals.
MÉS INFORMACIÓ

Vols gaudir dels serveis del PCUV?

Contacta amb nosaltres i t’assessorarem.
Contacta amb el Parc Científic