Menú Portal

Normativa aplicable

La Fundació Parc Científic Universitat de València es regeix pels Estatuts, així com per les normes materials que hi siguen aplicables, entre les quals hi ha:

 


Normativa de fundacions

Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de fundacions de la Comunitat Valenciana.

Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

Reial Decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de competència estatal.Normativa del sector públic

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (disposició addicional 16a).Normativa fiscal

Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

Otras normativas

Llei 18/2018, de 13 de juliol de la Generalitat Valenciana, per al foment de la responsabilitat social.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecció de dades de caràcter personal Garantia dels Drets Digitals.

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Lley 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de la financiació del terrorisme.