Menú Portal

Registre d’activitats de tractament

D’acord amb el que es disposa en l’article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) fa públic l’inventari de les seues activitats de tractatment, en el qual consta la informació que estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seua base legal.